تاریخ موضوع اداره کارشناس عملیات
1398/12/22 تسهیل در ارائه خدمات به بیمه شدگان شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1398/12/21 راهنمای کاربری بیمه گزار شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1398/12/21 نرم افزار درآمد اینترنتی شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1398/12/21 کرونا شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1398/12/21 مراقبتهای بهداشتی کرونا شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1398/12/21 لیست جدید طلاب شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1398/12/21 لیست جدید بنیاد شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1398/12/21 دستورالعمل پیشگیری کرونا شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1398/12/21 کاهش سفرهای نوروزی شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1398/12/21 فلوچارت تشخص کرونا شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود