تاریخ موضوع اداره کارشناس عملیات
1399/01/20 تمدید بیمه شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/18 اصلاح وضعیت بیمه شدگان سامانه امید شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/18 ابطال وضعیت بیمه شده در سامانه امید شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/18 یکپارچه سازی سامانه ISC شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/16 اتباع و مهاجرین خارجی در سال 99 شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/09 افزایش اعتبار دفاتر بیماران خاص شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/09 اقدامات اضطراری دفاتر پیشخوان شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/09 تمدید قرارداد نمایندگیها شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/09 پذیرش بیمه شدگان مشکوک شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/09 استحقاق سنجی شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود