تاریخ موضوع اداره کارشناس عملیات
1399/02/02 تمدید پوشش بیمه ای پس از پایان فروردین ماه شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/31 بررسی وضعیت بیمه شده در سامانه امید شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/28 ورود و خروج کاربران شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/25 نکات مهم سامانه ندا شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/25 سامانه ندا شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/25 درخصوص بیماران کرونا شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/25 انتساب گروه بیماران کرونا شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/24 تمدید بیمه شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/24 اطلاع رسانی وسع شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/01/20 بخشنامه شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود