تاریخ موضوع اداره کارشناس عملیات
1399/02/17 اصلاح رسید کارتخوان های منصوبه در دفاتر پیشخوان شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/11 دقت در تریخ عملیات ها شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/11 یکسان سازی تاریخ اعتبار شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/11 جلوگیری از فعالیتهای غیر مجاز شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/11 ارزیابی وسع شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/09 تغییر تبعی در سامانه ندا شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/07 فرم فرایند اعلام مشکل سامانه ندا شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/07 اصلاح موقعیت جغرافیایی بیمه شدگان شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/07 فرم بررسی بیمه شده شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/07 اعلام مشکلات سامانه ندا شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود