تاریخ موضوع اداره کارشناس عملیات
1399/02/21 قطع ارتباط سامانه امید و شرکای کاری شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/21 کنترل ارزیابی وسع شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/21 اصلاح رسید کارتخوان شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/18 نظرات مسئولین و کاربران پیشخوان شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/18 تعرفه حق بیمه 99 شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/18 دهک 7 شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/18 حقوق قانون کار شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/18 اصلاح رسید کارتخوان شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/18 آخرین دستور العمل ارزیابی وسع شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود
1399/02/18 اصلاح کارتخوان شعبه کرمان ترابی جزئیات | دانلود